VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

podnikající fyzické osoby Štěpán Braňka 
IČO: 76230481, se sídlem: Mikulova 1571, 149 00 Praha 4 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále také „obchodní podmínky“ nebo „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran při objednávání a poskytování akcí vaření a dalších akcí pořádaných fyzickou osobou Štěpán Braňka internetových stránek www.stepanbranka.cz a prodej a nákup dárkových poukazů ze stránek www.stepanbranka.cz 

1.2. Provozovatelem internetových stránek a poskytovatelem služeb je fyzická osoba Štěpán Braňka
IČO: 76230481
se sídlem: Mikulova 1571, 149 00 Praha 4
tel.: + 420792305302
e-mail: stepan.branka@gmail.com (dále jen jako „Provozovatel“)

1.3. Pro účely těchto obchodních podmínek platí následující zkratky:
„Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
„Webovými stránkami“ se rozumí internetový portál provozovaný Provozovatelem na internetové adrese www.stepanbranka.cz.
„Akcí“ se rozumí akce či jednotlivá služba objednaná Zákazníkem.
„Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
„Poukazem“ se rozumí poukaz zakoupený Zákazníkem za účelem úhrady ceny za poskytnutí budoucí akce.
„Účastníkem akce“ se rozumí fyzická osoba, která se osobně účastní akce. Účastníkem akce může být osoba odlišná od Zákazníka.

1.4. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

1.5. Veškeré smluvní vztahy mezi Zákazníkem, Účastníkem Akce a Provozovatelem se řídí právem České republiky.

1.6. Zákazník má možnost seznámit se se zněním obchodních podmínek s dostatečným předstihem. Odesláním objednávky/účastí na Akce Zákazník/Účastník akce stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí v plném rozsahu.

1.7. Provozovatel má právo kdykoliv měnit znění VOP. VOP jsou účinná vždy ode dne jejich zveřejnění. Práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka vzniklá přede dnem nabytí účinnosti nových VOP nejsou změnou dotčena.

2. NABÍDKA, CENA, OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Nabídka, cena

2.1.1. Nabídkou se má na mysli nabídka Akcí a Poukazů, které Provozovatel nabízí prostřednictvím Webových stránek.

2.1.2. Nabídka je pouze informativního charakteru a Provozovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto Akcí a Poukazů.

2.1.3. Akce a Poukazy nakupuje Zákazník za cenu platnou v době dokončení objednávky. Ceny jsou uvedeny včetně DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě změny DPH po ukončení objednávky je Zákazník, s přihlédnutím ke zvolenému druhu platby, povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, popř. Provozovatel neprodleně zašle Zákazníkovi e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je Zákazníkovi možné uhradit přeplatek kupní ceny.

2.1.4. Případné doplatky za balné, dopravu a další související náklady jsou uvedeny v konečném souhrnu objednávky.

2.1.5. Veškeré změny nabídky a změny cen jsou vyhrazeny. Nabídka (včetně akčních nabídek, výprodeje apod.) platí do odvolání či ukončení akce, přičemž počet akčních kusů je vždy v nabídce uveden, případně je určena doba, po kterou nabídka platí.

2.2. Objednávka, uzavření smlouvy

2.2.1. Objednávku může Zákazník vytvořit prostřednictvím Webových stránek, e-mailem či telefonicky

2.2.2. Zákazník je povinen uvádět pravdivé údaje. Odesláním objednávky Zákazník souhlasí se správností zadaných údajů. Odesláním objednávky Zákazník vůči Provozovateli prohlašuje a zaručuje, že je svéprávný. 

2.2.3. Odesláním Objednávky dojde k závaznému návrhu Provozovateli na uzavření smlouvy.

2.2.4. Provozovatel potvrdí přijetí návrhu emailem na elektronickou adresu, kterou Zákazník uvedl při objednávce (dále jen jako „elektronická adresa Zákazníka“). 

2.2.5. K uzavření smlouvy dochází doručením přijetí Objednávky, které Provozovatel zašle emailem na elektronickou adresu Zákazníka.

2.2.6. Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Zákazníka o opětovné potvrzení Objednávky.

2.2.7. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení či náklady telefonické komunikace s Provozovatelem zahájené Zákazníkem) hradí Zákazník sám.

2.2.8. Smlouvu lze uzavřít též osobně. V takovém případě se nepoužijí ustanovení čl. 3.7. obchodních podmínek. Ostatní ustanovení obchodních podmínek se užijí přiměřeně.

3. OBECNÉ PODMÍNKY

3.1. Dodání a platba

3.1.1. Provozovatel eviduje došlé platby a není tedy nutné se před zahájením Akce prokazovat potvrzením o úhradě ceny za Akci. Pokud je Akce hrazena Poukazem, je Účastník povinen ho před začátkem Akce odevzdat provozovateli.

3.1.2. Na způsob platby za poskytnutí akce se užije část 3.2.5. těchto obchodních podmínek.

3.1.3. Cenu za poskytnutí Akce je možné též uhradit prostřednictvím Poukazu.

3.2. Platební podmínky Akce

3.2.1. Základním způsobem provedení platby je bezhotovostní platba, nebo platba v hotovosti nejpozději 5 dní před uskutečněním Akce. Další způsoby plateb jsou uvedeny níže. Pro teambuilding platí speciální pravidlo, viz. 3.2.9.

3.2.2. Všechny ceny jsou konečné, uváděny včetně DPH případně dalších poplatků, které je Zákazník povinen zaplatit.

3.2.3. Zákazník souhlasí s tím, že doklad o zaplacení mu po uhrazení celé částky může Provozovatel zaslat e-mailem.

3.2.4. Veškeré změny dodacích podmínek a změny cen zveřejněných na webových stránkách jsou vyhrazeny. Cena je platná v době zaslání Objednávky ze strany Zákazníka.

3.2.5. Způsoby plateb za Akce a Poukazy jsou tyto:– Platba v hotovosti – do pěti dnů od objednávky Kurzu nebo Poukazu– Platba převodem– Okamžitý bankovní převod– Poukazem (pouze u private chef do domu)

3.2.6. Platební údaje, dle zvoleného způsobu platby, jsou Zákazníkovi zasílány emailem na elektronickou adresu Zákazníka.

3.2.7. Pokud Zákazník zvolí způsob platby bankovním převodem, uhradí cenu před vyřízením objednávky na bankovní účet Provozovatele s uvedením jména, příjmení, data a názvu Akce do poznámky pro příjemce. Cena se považuje za uhrazenou dnem, kdy byla částka připsána na účet Provozovatele.

3.2.8. Zákazník je povinen uhradit cenu za poskytnutí akce před jeho započetím. V opačném případě není oprávněn se akce zúčastnit a Provozovatel není povinen akci uskutečnit.

3.2.9. Pro teambuilding platí, že před Akcí se skládá záloha ve výši 50% splatná nejpozději 4 dny před konáním Akce, den po Akci zašleme vyúčtování k odsouhlasení a doplnění vašich fakturačních údajů. Poté bude vystavena faktura na doplatek se 14denní splatností.

3.3. Dodací podmínky

3.3.1. V případě koupě Poukazu, je tento dodáván v co nejkratší době, obvykle do 3 pracovních dnů, po úhradě kupní ceny.

3.3.2. Poukaz je dodáván emailem, po domluvě s Provozovatelem může být sjednán osobní odběr v provozovně Provozovatele či dodání poštou

3.4. Práva a povinnosti smluvních stran

3.4.1. Předmětem smluvního vztahu je závazek Provozovatele zajistit dodání služeb (Akcí) popsaných ve smlouvě (tedy Objednávce a jejím potvrzení) a závazek Zákazníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb sjednanou cenu a služby za stanovených podmínek využít. Smluvní vztah vzniká mezi Zákazníkem a Provozovatelem doručením potvrzení Objednávky ze strany Provozovatele Zákazníkovi (tj. okamžikem uzavření smlouvy).

3.4.2. Akce je oprávněn se účastnit Zákazník nebo jím označený Účastník akce. Kde se v tomto článku hovoří o Účastníkovi akce, má se tím na mysli též Zákazník účastnící se osobně Akce.

3.4.3. V průběhu konání Akce jsou Účastníci povinni dodržovat provozní a sanitační řád, bezpečnostní řád, pokyny Provozovatele.

3.4.4. Provozovatel Akce stručně ústně poučí Účastníky akce o základních pravidlech bezpečnosti práce s přístroji a nástroji používanými v průběhu konání Akce. Plné znění provozního řádu a bezpečnostního řádu je Účastníkům akce k dispozici na provozovně. Při manipulaci s přístroji a nástroji jsou Účastníci akce povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví nejen své ale i ostatních Účastníků akce.

3.4.5. Provozovatel nebo jeho zástupce jsou oprávněni vyloučit z účasti na Akce ty Účastníky akce, kteří opakovaně či hrubě porušují provozní a bezpečnostní řád, pokyny Provozovatele, dobré mravy či omezují ostatní Účastníky akce. V takovém případě nemá Zákazník nárok na vrácení či slevu z ceny Akce.

3.4.6. Účastníci akce jsou povinni na počátku Akce informovat Provozovatele o potravinových alergiích, případně dalších onemocněních, kterými trpí a které je třeba zohlednit v průběhu Akce.

3.4.7. Účastník akce se nemůže Akce zúčastnit v případě, že jeví příznaky akutního průjmového či hnisavého onemocnění nebo pokud mu byla nařízena karanténa nebo pokud byl v průběhu posledních 14 dní před konáním Akce ve styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy nebo s nařízeným karanténním opatřením.

3.5. Zrušení a změna Akce

3.5.1. Provozovatel si vyhrazuje právo zrušit konání Akce, a to v těchto případech:a) Provozovatel nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky zajistit uskutečnění Akce;b) konání Akce bude bránit jiná závažná překážka (např. havárie v provozovně).

3.5.2. V případě, že Provozovatel zruší konání Akce, zavazuje se tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit Zákazníkovi, a to e-mailem, nebo telefonicky tak, aby byl Zákazník a/nebo Účastník akce co nejdříve informován.

3.5.3. V případě zrušení konání Akce je Provozovatel povinen umožnit Zákazníkovi, případně Účastníkovi akce náhradní termín Akce. V případě, že Zákazník účast na konání jiné Akce odmítl a Provozovatele k tomu vyzve, je Provozovatel povinen Zákazníkovi vrátit platbu za Akci do 30 pracovních dnů.

3.5.4. Provozovatel je oprávněn za sebe najít náhradu a to z vážných důvodů, mezi které patří zejména důvody uvedené v čl. 3.5.1. obchodních podmínek.

3.5.5. Změny Akce dle tohoto článku obchodních podmínek nejsou důvodem pro uplatnění reklamace.

3.6. Zrušení Akce ze strany Zákazníka

3.6.1. V případě, že Zákazník již nechce Akci uskutečnit, je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Provozovateli.– Je-li oznámení o zrušení Akce doručeno Provozovateli více než 96 hodin před začátkem Akce, je Provozovatel povinen vrátit Zákazníkovi cenu Akce do 30 dnů ode dne doručení oznámení o zrušení Akce, a to převodem na bankovní účet Zákazníka, jehož číslo Zákazník uvede, či jiným dohodnutým způsobem.– Je-li oznámení o zrušení Akce doručeno Provozovateli méně než 96 hodin před začátkem Akce, je Provozovatel povinen vrátit Zákazníkovi pouze 50 % ceny Akce.– V případě, že oznámení o zrušení Akce je Provozovateli oznámeno méně než 24 hodin před začátkem Akce, není Zákazník oprávněn k vrácení jakékoliv části ceny Akce.

3.6.2. V případě, že se Zákazník na Akci nedostaví, nemá nárok na vrácení peněz ani na možnost náhradního termínu.

3.6.3. V případě, že byla Akce hrazena prostřednictvím Poukazu a Zákazník oznámí zrušení Akce více než 72 hodin před začátkem Akce, bude Zákazníkovi umožněn náhradní termín Akce v době trvání platnosti Poukazu. Jinak Poukaz propadá.

3.7. Odstoupení od smlouvy ze strany Zákazníka

3.7.1. Zákazník není oprávněn odstoupit od objednávky Akce v souladu s § 1837 písm. j) Občanského zákoníku.

3.7.2. V případě, že je kupní smlouva na Poukaz uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (prostřednictvím Webových stránek), je Zákazník oprávněn v souladu s §1829 a násl. Občanského zákoníku, odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne dodání Poukazu. Lhůta se má za zachovanou v případě, že Zákazník v jejím průběhu zašle Provozovateli oznámení, že od smlouvy odstupuje. Odstoupením od kupní smlouvy se smlouva ruší od počátku.

3.7.3. Právo uvedené v předchozím odstavci zaniká, byl-li Poukaz v zákonné lhůtě pro odstoupení již uplatněn na úhradu ceny za poskytnutí Akce.

3.7.4. Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy může Zákazník zaslat na e-mailovou adresu stepan.branka@gmail.com.

3.7.5. Poukaz není povinen Zákazník vracet zpět Provozovateli, jeho číslo bude deaktivováno.

3.7.6. Zaplacené finanční prostředky je Provozovatel povinen vrátit Zákazníkovi nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.

3.7.7. Odstoupit od kupní smlouvy podle čl. 3.7.2. obchodních podmínek je Zákazník oprávněn pouze v případě koupě Poukazu.

3.8. Odstoupení od smlouvy ze strany Provozovatele.

3.8.1. Provozovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se Zákazníkem v případě zjevné chyby v ceně Poukazu či Akce (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ obvyklá), pokud nebude z dané nabídky zcela jasně vyplývat, že se jedná o slevu nebo mimořádnou akci.

3.8.2. V případě nemožnosti splnění potvrzené Objednávky ze strany Provozovatele je Provozovatel od uzavřené smlouvy oprávněn odstoupit.

3.8.3. V případě odstoupení od smlouvy Provozovatelem je Provozovatel povinen neprodleně Zákazníka o této skutečnosti informovat na elektronickou adresu Zákazníka. Dále je Provozovatel povinen vrátit Zákazníkovi uhrazenou cenu za Akci nebo Poukazu.

3.9. Odpovědnost za škodu

3.9.1. Provozovatel neodpovídá za ztrátu nebo poškození věcí, jejichž hodnota je v zřejmém nepoměru s hodnotou věcí, které má průměrný spotřebitel běžně u sebe nebo při sobě. V ostatních případech neodpovídá Provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 2945 Občanského zákoníku tím není dotčeno.

3.9.2. Zákazník/Účastník Akce odpovídá za škodu způsobenou Provozovateli, jakož i za škodu způsobenou jiným Účastníkům Akce.

3.10. Poučení – pokrmy uvařené během Akce jsou určeny k okamžité spotřebě a není možné si je odnášet domů. V případě, že si Zákazník pokrm odnese mimo prostory Akce, musí pokrm správně uskladnit v ledničce a spotřebovat ještě tentýž den.

4. POUKAZY

4.1. Využití Poukazu

4.1.1. Držitel Poukazu je povinen hodnotu Poukazu vyčerpat uhrazením ceny Akce. Čerpání Poukazu na jiné služby Provozovatele se nepřipouští.

4.1.2. Držitel Poukazu nemá nárok na výměnu Poukazu za peníze.

4.1.3. Držitel Poukazu je povinen uplatnit Poukaz v době platnosti Poukazu. Po skončení platnosti nemá držitel tohoto Poukazu ani Zákazník nárok na vrácení peněz ani na čerpání jakékoliv služby Provozovatele.

4.2. Platnost Poukazu a její prodloužení

4.2.1. Platnost Poukazu je na něm vyznačena.

4.2.2. Provozovatel je oprávněn na základě žádosti Zákazníka prodloužit platnost Poukazu o šest měsíců, maximálně však jednou. Za prodloužení platnosti Poukazu je Provozovatel oprávněn požadovat jednorázovou platbu ve výši 500,- Kč.

4.2.3. Žádost o prodloužení platnosti Poukazu je Zákazník povinen doručit Provozovateli e-mailem na adresu stepan.branka@gmail.com, a to ještě před vypršením platnosti Poukazu.

4.2.4. U Poukazů s propadlou platností již není možné tuto platnost prodloužit.

5. REKLAMACE AKCE

5.1. V případě, že podmínky Akce neodpovídaly sjednaným podmínkám je Zákazník oprávněn uplatnit práva z vadného plnění. Provozovatel neodpovídá za výsledek Akce.

5.2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů.

5.3. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Provozovatele na e-mailové adrese stepan.branka@gmail.com či na adrese jeho sídla. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Zákazníka oznámení o uplatnění práv z vadného plnění.

5.4. Zákazník je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez prodlení, nejpozději do 6 měsíců ode dne konání Akce.

5.5. Při uplatnění práva z vadného plnění je Zákazník povinen prokázat uzavření smlouvy.

5.6. Reklamace včetně odstranění vady bude Provozovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

5.7. Vada je Provozovatelem odstraněna zejména umožněním bezplatné účasti Zákazníka na jiné Akci, případně poskytnutím slevy z ceny Akce či úplným vrácením ceny Akce.

6. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Nakládání s osobními údaji Zákazníka podléhá úpravě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších novelizací

6.2. Provozovatel zpracovává osobní údaje Zákazníka, jimiž se rozumí jméno a příjmení, adresa bydliště, adresa elektronické pošty a telefonní číslo, a to pro účely realizace práv a povinností ze smlouvy.

6.3. Zákazník souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a e-mail Provozovatelem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Zákazníkovi. Zákazník uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů zaškrtnutím možnosti „souhlasím se zpracováním osobních údajů“. Souhlas se zpracováním osobních údajů Zákazník uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení odvolat. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.

6.4. Zákazník bere na vědomí, že je povinen uvádět své osobní údaje pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Provozovatele o změně svých osobních údajů

6.5. Zákazník bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů může Provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

6.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k jejich účelu, případně do odvolání souhlasu Zákazníka s jejich zpracováním. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem.

6.7. Pokud by se Zákazník domníval, že Provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů takovým způsobem, který je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:– požádat Provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení;– požadovat, aby Provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

6.8. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

6.9. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Provozovatele na elektronickou adresu Zákazníka a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Provozovatelem na elektronickou adresu Zákazníka.

6.10. Zákazník souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Žádná z cookie použitá na Webových stránkách nesbírá a neobsahuje informace, jež mají povahu osobních údajů Zákazníka a neumožňuje tedy jakkoliv identifikovat konkrétní osobu. Prostřednictvím internetového prohlížeče. Zákazník může jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Kupující má tedy kdykoli možnost zakázat zpracovávání cookies pro stránky Webové stránky.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Provozovatel je oprávněn k provozování výše uvedených akcí na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

7.2. Zákazník může Provozovateli zasílat své stížnosti či podněty na email: stepan.branka@gmail.com. Informaci o vyřízení stížnosti Zákazníka zašle Provozovatel na elektronickou adresu Zákazníka. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

7.3. V případě vzniku spotřebitelského sporu mezi Provozovatelem a Zákazníkem, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Webové stránky: https://adr.coi.cz/cs
Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

7.4. Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

7.5. Jazykem kupní smlouvy je pouze český jazyk. Český jazyk je také jazykem komunikace mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

7.6. Pro případ, že by některé z ustanovení VOP bylo z jakéhokoliv důvodu neplatné, nezpůsobuje neplatnost takového ustanovení neplatnost celých VOP nebo smlouvy.

7.7. Prodávající i Kupující souhlasí s tím, že obsahuje-li vztah založený smlouvou zahraniční prvek, bude se řídit českým právem s vyloučením kolizních norem a dále se vylučuje použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

7.8. Provozovatel si vyhrazuje právo Zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění Objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, pro doplnění chybějících či nepřesných údajů apod.

7.9. Místem plnění ze všech smluvních vztahů je adresa Provozovatele na adrese Mikulova 1571, 149 00 Praha 4.